top of page

PRIVATUMO POLITIKA
 

Privatumo politika skirta informuoti Jus kaip mes, COREPETITUS, renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises, nesvarbu, ar asmens duomenis pateikiate bendraujant su mumis telefonu, renginiuose ar elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant interneto svetainę) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679,  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Pagrindinės privatumo politikoje naudojamos sąvokos
 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – mokymo paslaugų gavėjas, paklausimą pateikęs asmuo, sutartis su COREPETITUS pasirašęs ir (ar) šias sutartis vykdantis fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas ar darbuotojas, interneto svetaine besinaudojantis asmuo, ar kitas fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir  nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba  vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad  būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Duomenų valdytojas – MB COREPETITUS, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti mažoji bendrija. Įmonės kodas – 305644952, adresas – M. K. Oginskio 17A-33 , Vilnius.

Kokiais tikslais ir teisiniais pagrindais COREPETITUS renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis?
 

COREPETITUS Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

Siekiant užtikrinti bendravimą su potencialiais ir esamais mūsų paslaugų teikėjais, sudaryti ir vykdyti sutartis tvarkome potencialių ir esamų paslaugų teikėjų, (fizinių asmenų) asmens duomenis (vardą, pavardę, individualios veiklos pažymos numerį, adresą, telefono ryšio numerį,  elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų vykdyti komercinę veiklą bei siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Mokymo paslaugų teikimo (užsiėmimų organizavimas, registravimas į užsiėmimus ir registracijos patvirtinimas, sąlygų dalyvauti užsiėmimuose sudarymas, informacijos apie užsiėmimų datos arba laiko pasikeitimus ar atšaukimą teikimas) tikslu tvarkome potencialių ir esamų paslaugos gavėjų vardą, pavardę,  informaciją apie užsiėmimus (data, laikas, trukmė, vieta, užsiėmimus vedantis korepetitorius), telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų vykdyti komercinę veiklą bei siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Sąskaitos išrašymo, buhalterinės apskaitos tikslu tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio  numerį,  elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, informaciją apie sutarties vykdymą, sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, kitus būtinus duomenis. Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir vykdant teisės aktų įpareigojimus.

Užklausų, gautų per interneto svetainę ir (ar) elektroniniu paštu administravimo tikslu tvarkome kontaktinio asmens duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, IP adresą, žinutės turinį, kitus duomenis, kuriuos nurodo asmenys, pateikto atsakymo turinį, kitą su atsakymo pateikimu susijusią informaciją. Asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimu.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (kad galėtume informuoti Jus apie teikiamas paslaugas, akcijas bei specialius pasiūlymus, pasiteirauti nuomonės apie teikiamą paslaugą tiek elektroniniu būdu, tiek skambučiu) tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. Duodami sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti COREPETITUS pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais susisiekę su mumis el. paštu corepetitus@gmail.com. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui.

Informuojame, jog tuo atveju kai esate mūsų klientas (esate pasirašęs paslaugų teikimo sutartį), Jūsų elektroninio pašto ir telefono ryšio kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkysime be atskiro sutikimo. Siekdami teisėto intereso, tvarkysime ir analizuosime informaciją apie Jūsų įsigytas paslaugas, tačiau tai nesukels Jums teisinių pasekmių ar panašaus poveikio.

Jeigu tokiam asmens duomenų tvarkymui prieštaraujate, galite tai nurodyti duomenų pateikimo Įmonei metu. Tai galėsite padaryti ir bet kuriuo metu vėliau šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais arba paspausdami atsisakymo nuorodą tiesioginės rinkodaros pranešime.

COREPETITUS ir jos veiklos pristatymo visuomenei tikslu tvarkome paslaugos teikėjų asmens duomenis (vardą, pavardę, išsilavinimą, kitą su asmens profesine veikla susijusią informaciją, nuotrauką) ir paslaugos gavėjų pateiktą informaciją (vardą, užsiėmimų tipą, atsiliepimą apie suteiktas paslaugas). Asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimu arba siekiant teisėto COREPETITUS intereso pristatyti visuomenei savo veiklą laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant nurodyto intereso, susiję tik su duomenų subjektų darbine (profesine) veikla arba gautomis paslaugomis. 

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo bei kitais tikslais tvarkome slapukų pagalba renkamus asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

COREPETITUS gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų mūsų interesų apsaugos. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Rinkdami asmens duomenis Jums pateikiame informaciją apie tai, kurių duomenų pateikimas yra privalomas, t.y., be kurių negalėsime suteikti Jūsų pasirinktų paslaugų ar pasiekti kitų nustatytų asmens duomenų tvarkymo tikslų. 

SVARBU: Pateikdami mums kitų asmenų asmens duomenis įsipareigojate užtikrinti duomenų teikimo teisėtumą (gauti šių asmenų sutikimą ar kt.) bei pateikti šiems asmenims informaciją apie tai, kur ir kaip jie gali susipažinti su šia Privatumo politika.

Kam Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami?
 

COREPETITUS tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami, tik esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui ir įvertinus asmens duomenų teikimo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šiems duomenų gavėjams:

 • Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms valstybės institucijoms, kai atskleisti duomenis mus įpareigoja teisės aktai arba Jūsų prašymu.

 • COREPETITUS pasitelktiems paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems mokymų, buhalterinės apskaitos, techninės ir programinės įrangos kūrimo, palaikymo ir priežiūros, tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, svetainės administravimo ir kitas paslaugas, kuriems teikiami  asmens duomenys arba sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. 

 • Asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms, įmonės veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, siekiant apginti COREPETITUS teises ir teisėtus interesus.

Asmens duomenys, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, gali būti teikiami kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis mus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Asmens duomenis į trečiąsias valstybes galime perduoti remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamo lygio apsaugos, standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos arba duomenų apsaugos priežiūros institucijos arba bent viena iš Reglamento 49 straipsnio 1 dalyje  įtvirtintų sąlygų, jei nėra galimybės remtis prieš tai nurodytais Europos Komisijos ar duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimais. Su taikomomis apsaugos sąlygomis perduodant Jūsų asmens duomenis į trečiąsias valstybes (ne Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybes), galite susipažinti kreipiantis į mus elektroninius paštu corepetitus@gmail.com.

Kiek laiko ir kaip bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
 

Surinkti asmens duomenys saugomi mūsų informacinėse sistemose. Asmens duomenys saugomi tol, kol jie reikalingi nustatytiems tikslams arba  saugojimo terminus ir tvarką reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Jūsų asmens duomenis saugome:

 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 metus sutarčiai pasibaigus;

 • mokymo paslaugų teikimo tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 metus sutarčiai pasibaigus;

 • tiesioginės rinkodaros tikslu – 1 metus nuo duomenų pateikimo arba sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 metus sutarčiai pasibaigus; kol atšauksite sutikimą arba paprieštarausite duomenų tvarkymui;

 • visuomenės informavimo tikslu – kol asmuo (korepetitorius) turi galiojančią sutartį su COREPETITUS, paslaugų gavėjams – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 metus sutarčiai pasibaigus;

 • buhalterinės apskaitos tikslu – 10 metų po kalendorinių metų, kuriais vyko ūkinė operacija, pabaigos;

 • interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo metu.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą mums nustato teisės aktai.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Kokias teises Jūs turite?
 

Teisės aktų nustatyta tvarka duomenų subjektai turi:

 • teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;

 • teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui;

 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia COREPETITUS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Savo teises duomenų subjektai gali įgyvendinti kreipdamiesi į COREPETITUS elektroniniu paštu corepetitus@gmail.com

Kaip tai padaryti, galima sužinoti susipažinus su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei duomenų subjektas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Kilus klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su COREPETITUS aukščiau nurodytais kontaktais.

Kaip galite kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo?
 

Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises reikia pateikti rašytinį prašymą bei patvirtinti asmens tapatybę (kai tai būtina, tapatybei patvirtinti galime prašyti pateikti vieną iš šių dokumentų: Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę duomenų subjektas taip pat gali patvirtinti pasirašydamas prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu.

Reikalavimas duomenų subjektui patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu mums kils abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, COREPETITUS gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipiantis dėl teisių įgyvendinimo galima pateikti laisvos formos prašymą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, COREPETITUS pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų imtasi gavus prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis.

Jeigu COREPETITUS nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos. Tokį sprendimą galima skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

Atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite bet kuriuo metu, kreipdamiesi į COREPETITUS elektroniniu paštu corepetitus@gmail.com

Norėdami atšaukti sutikimą naudoti slapukus, tai galite padaryti interneto svetainės apačioje, kairiajame kampe paspaudę juodą ikoną ir paspaudę pasirinkimą „Atšaukti sutikimą“. Jeigu norite pakeisti duotą sutikimą atskiriems slapukams, spauskite pasirinkimą „Pakeiskite savo sutikimą“. Jūs taip pat bet kada galite pakeisti naršyklės nuostatas savo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone taip, kad slapukai nebūtų priimami arba būtų ištrinti, jei slapukai jau yra įrašyti.  Detali instrukcija priklauso nuo to, kokia naudojatės naršykle ir kokiu įrenginiu, detalesnę informaciją galite rasti čia:

Kodėl ir kokius slapukus naudojame?
 

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi vartotojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Firefox“ ir kt.), kai naršote svetainėje www.corepetitus.lt ir talpinantys informaciją apie naršymą. Dėl slapukų interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į vartotojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Su slapukais susijusios informacijos nenaudojame Jūsų tapatybei nustatyti.

Svetainėje slapukai naudojami siekiant:

 • užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;

 • užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;

 • siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

 • siekdami rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus;

 • siekdami įsitikinti, kad davėte/ nedavėte sutikimą naudoti slapukus ir įgyvendinti atskaitomybės principą.

Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie  yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.

Slapukų pagalba yra tvarkomas  IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu administruojame paskyrą Corepetitus paskyrą socialiniame tinkle Facebook, Instagram, LinkedIn.

Socialinėje paskyroje esančią informaciją tvarkome paskyros administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėje paskyroje esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinės paskyros administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius Socialinėje paskyroje, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinio tinklo administratoriaus galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinės paskyros lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti Facebook, Instagram, LinkedIn duomenų valdytojo privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip šio tinklo valdytojas naudoja Jūsų asmens duomenis.

bottom of page